Chào:
Đổi thông tin   Thoát
Giới Thiệu -> NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ

Ngành nghề đầu tư

 Tiếp nhận tất cả các loại hình công nghiệp trừ các ngành công nghiệp có độ ô nhiễm cao, khó xử lý:

            + Nhuộm

            + Xi mạ

            + Sản xuất cồn

            + Sản xuất giấy từ phế liệu

            + Tái Sinh